top of page

Politika Integrisanog Sistema Menadžmenta

Politika kompanije Korkovado d.o.o. je usmerena ka obezbeđivanju mesta vodeće kompanije u oblasti trgovine i servisa gradjevinskih i rudarskih mašina.

 

Procesi kompanije Korkovado d.o.o. usmereni su ka stalnom podizanju nivoa zadovoljstva korisnika pružanjem usluga koje ispunjavaju zahteve korisnika, tretiranju zaposlenih, dobavljača poslovnih partnera i ostalih zainteresovanih strana sa poštovanjem kao i unapređenju učinka na polju zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Želja za napredovanjem i timski rad u centar aktivnosti poslovnog sistema Korkovado d.o.o. stavljaju stalna unapređenja efektivnosti procesa, a integrisani sistem menadžmenta, dokumentovan i usklađen sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO45001:2018 stvara osnovu za dalji razvoj u tom pravcu.

 

Menadžment kompanije Korkovado, kao i njeni zaposleni su se obavezali na doslednu primenu internih i eksternih standarda, uz istovremenu posvećenost ispunjavanju svojih obaveza za usklađenost,  pružanju bezbednih i zdravih uslova rada, eleminisanju opasnosti i smanjivanju rizika i uticaja na životnu sredinu kao i posvećenosti konsultovanju i učestvovanju radnika.

 

Sa politikom kvaliteta su upoznati svi zaposleni i zainteresovane strane, a za sprovođenje politike je odgovorno najviše rukovodstvo organizacionog sistema.

 

Obaveza je najvišeg rukovodstva da periodično preispituje definisanu politiku kako bi se obezbedila njena relevantnost i prikladnost za organizaciju.

bottom of page