top of page

Politika Privatnosti

Obaveštavamo vas da je zaštita podataka o ličnosti jedan od prioriteta naše kompanije. Strogo se pridržavamo svih obaveza koje su propisane važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (U daljem tekstu “Zakon”).

Iz tog razloga, ovim putem koristimo priliku da sve posetioce naše web prezentacije obavestimo o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti.

Rukovalac podacima o ličnosti je KORKOVADO DOO BEOGRAD, Vidikovački venac 2z, Beograd.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta; 

Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

Primalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Posebna vrsta podataka o ličnosti su podaci koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

Zakonitost obrade:

U skladu sa odredbom člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, podatke o ličnosti obrađujemo samo u situacijama u kojima lice na koje se podaci o ličnosti odnose pristane na obradu svojih podataka o ličnosti za svrhu utvrdjenu ovim Obaveštenjem. 

Od koga prikupljamo podatke o ličnosti:

Podatke o ličnosti prikupljamo direktno od lica koji iste podele sa nama prilikom posete naše web prezentacije i koji prilikom slanja upita, daju svoj nedvosmisleni pristanak za obradu podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti koje prikupljamo tom prilikom su lično ime i prezime i e-mail adresa. Posebnu vrstu podataka o ličnosti iz člana 17. Zakona ne prikupljamo i ne obrađujemo.

 

Svrha obrade:

Podatke o ličnosti obradjujemo u svrhe marketinga-slanja obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama - Newsletter, kao i radi prijema i odgovaranja na upite posetilaca našeg web sajta.

Čuvanje podataka o ličnosti:

Podatke o ličnosti pohranjujemo i čuvamo u svojim internim evidencijama, u elektronskom obliku u odnosu na koje primenjujemo sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Pristup podacima o ličnosti imaju isključivo ovlašćena lica naše kompanije.

Trajanje čuvanja podataka o ličnosti:

Podaci se čuvaju do iscrpljenja konkretne svrhe ili do opoziva pristanka u smislu člana 15. stav 3. Zakona koji označava i automatski prestanak dalje obrade podataka o ličnosti, u roku od 5 dana od dana upućivanja tog opoziva, a sami podaci se brišu.

 

Kolačići ('Cookies'): 

Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se prilikom posete naše internet stranice čuvaju na Vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.). Kolačić ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da Vam poseta internet stranici bude prijatnija. Mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na Vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon 5 godina, s tim da ih Vi uvek možete obrisati ručno na Vašem računaru.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

Više o upotrebi kolačića i načinu njihovog prikupljanja možete da pročitate u našoj Politici kolačića.

 

Kontakt podaci:

Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, uključujući tu i način ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju, mogu se uputiti na e-mejl adresu info@korkovado.rs . Rukovalac će na sve upite odgovoriti najkasnije u roku od 5 radnih dana.

Stupanje na snagu:

Ovo obaveštenje stupa na snagu dana 21.03.2023. godine.

Ovo Obaveštenje se može periodično ažurirati, ali tako da se dostignuti nivo zaštite privatnosti neće umanjivati.

Ovim putem lica čiji se podaci obrađuju potvrđuju da su pročitala, razumela i prihvatila gore opisanu obradu podataka o ličnosti.

bottom of page